Συνταγματική έκρινε το ΣτΕ την υπερβολική αύξηση του παραβόλου των ασφαλιστικών μέτρων του ν.3886/2010

Συνταγματική για λόγους δημόσιου συμφέροντος, κρίθηκε από το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η υπερβολική και παράλογη αύξηση του παραβόλου που έγινε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στο πλαίσιο εφαρμογής του τρίτου Μνημονίου στις περιπτώσεις αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων του ν.3886/2010 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Συγκεκριμένα το καταβλητέο παράβολο, το οποίο ήταν μέχρι σήμερα εκατό (100) ευρώ, αναπροσαρμόστηκε στο 1% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης. Με τη νέα ρύθμιση η αξία του παραβόλου, αν συνυπολογίσει κάποιος ότι η αξία των δημοσίων συμβάσεων αποτιμάται σε πολλές χιλιάδες ευρώ, αυξάνεται κατακόρυφα, και η προσφυγή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία του ν.3886/2010 καθίσταται εξαιρετικά δαπανηρή ως και τελικά ασύμφορη.
Συγκεκριμένα η επίμαχη ρύθμιση έχει ως εξής: «Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής πρέπει να κατατεθεί, μέχρι την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δημοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίο καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχα Κ.Α.Ε.. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοση του στον αιτούντα».
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγαν δύο Ανώνυμες Εταιρείες, οι οποίες συμμετείχαν σε ανοικτούς Δημόσιους διαγωνισμούς και στρέφονται κατά άλλης τρίτης εταιρίας., και ζήτησαν την ακύρωση των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων με την οποία κρίθηκαν οι σχετικές προσφορές τους τεχνικά μη αποδεκτές. Το ΣτΕ δεν αποφάνθηκε επί των αιτήσεων των δύο εταιριών και έθεσε προθεσμία μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2013, προκειμένου να συμπληρώσουν το ανάλογο παράβολο που προβλέπει η παραπάνω ρύθμιση. Το ΣτΕ θεώρησε ότι η νέα διάταξη με το υπέρογκο παράβολο που περιορίζει το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας των αιτούντων τα ασφαλιστικά μέτρα για την αναστολή της διαδικασίας του διαγωνισμού, «εξυπηρετεί θεμιτούς σκοπούς δημόσιου συμφέροντος» και η αύξηση κρίνεται πρόσφορος, ενώ είναι μέσα στο πλαίσιο των συνταγματικών επιταγών.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η αύξηση του παραβόλου αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την άσκηση αβάσιμων ασφαλιστικών μέτρων στους δημόσιους διαγωνισμούς που έχουν ως αποτέλεσμα την παρακώλυση για μεγάλο χρονικό διάστημα της τελεσφόρησης τους. Οι δικαστές του ΣτΕ δέχτηκαν προφανώς αυτό το παράλογο εφεύρημα της εισηγητικής έκθεσης που έσπευσε να προδιαγράψει όλες τις μέλλουσες να ασκηθούν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων του ν.3886/2010 ως αβάσιμες και να θεωρήσουν ως σύμφωνη με το Σύνταγμα την κατάφωρα αντισυνταγματική αύξηση του παραβόλου που ουσιαστικά αφαιρεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε πολίτη παροχής δικαστικής προστασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 του Συντάγματος.

Σχόλια