Όλα τα πρόστιμα αναλυτικά για το στοίχημα στο internet

Σύμφωνα με την απόφαση 23/3/2012 της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται  λεπτομερώς τα πρόστιμα που προβλέπονται για τους μη αδειοδοτημένους παρόχους διαδικτυακών παιχνιδιών (στοίχημα, καζίνο κλπ.). Το ενδιαφέρον είναι ότι η εν λόγω απόφαση προβλέπει βαριά πρόστιμα ακόμα και στους παίκτες που θα παίξουν σε αυτές τις μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες. Αναλυτικά τα πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. για την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια διακρίνονται, ανά κατηγορία και παράβαση, έχουν ως εξής:
 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ
1.Η ανάρτηση και λειτουργία ιστοτόπου παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αναρτημένου στο διαδίκτυο, επιφέρει πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε ημέρα διατήρησης της ανάρτησης του, ανά προσφερόμενο από αυτόν παίγνιο. Ως ημέρα διατήρησης της ανάρτησης του, και ως μία αυτοτελής παράβαση, νοείται μία επίσκεψη του κλιμακίου ελέγχου στον ιστότοπο την ημέρα. Μετά τη βεβαίωση επτά (7) συνολικά παραβάσεων, συνεχόμενων ή μη, το ανά ημέρα πρόστιμο διπλασιάζεται.
Η πρόσκληση του κοινού να συμμετέχει στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια στα παίγνια αυτά, μέσω διαφημίσεων, με αναρτήσεις πρόσκλησης, προσφορά bonus και άλλες παρεμφερείς τεχνικές προσέλκυσης ή άλλους τρόπους εμπορικής επικοινωνίας, αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση, η οποία επιφέρει επιπλέον πρόστιμο, ανά ημέρα, έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
2. Η συμμετοχή ανηλίκου σε τυχερό παίγνιο επιφέρει πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά παικτική συνεδρία.
3. Η με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και με μαζικές αποστολές ή επικοινωνίες, εξατομικευμένη ενημέρωση συγκεκριμένων αποδεκτών, μέσω τηλεφωνικής γραμμής, μέσω διαδικτύου, μέσω αποστολής εγγράφων ή/ και φορέων μνήμης (memory sticks) ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, για την προώθηση ή/και την υποστήριξη της συμμετοχής τους σε τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου που διεξάγονται χωρίς άδεια, επιφέρει πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ ανά παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, τη συχνότητα και τον αριθμό των αποδεκτών.
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Η διενέργεια εμπορικής επικοινωνίας παροχών υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια, επιφέρει για κάθε παραβάτη ημερήσιο πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανά ημέρα δημοσίευσης της διαφήμισης ή δημοσιοποίησης της επικοινωνίας.
2. Στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ν. 2238/1994, που επιτρέπουν την πρόσβαση σε παράνομους παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. ή/και που δεν διακόπτουν την πρόσβαση αυτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς του παραπάνω καταλόγου, επιβάλλεται πρόστιμο ανά ημέρα μη διακοπής της πρόσβασης πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά μη αδειοδοτημένο πάροχο. Μετά τη βεβαίωση επτά (7) συνολικά παραβάσεων, συνεχόμενων ή μη, το πρόστιμο διπλασιάζεται.
3. Στους συμμετέχοντες ως παίκτες, μέσω IP που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια, σε παίγνια που προσφέρονται και διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους παρόχους, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ ανά παικτική συνεδρία. Αν ο παίκτης είναι ανήλικος, επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε κάθε πρόσωπο που έχει την νόμιμη επιμέλεια του.
Διαβάστε ολόκληρη την Απόφαση της ΕΕΕΠ εδώ και σχετικό άρθρο του legalnews24 εδώ


Σχόλια