Παράνομη η διακοπή ηλεκτροδότησης για μη καταβολή του τέλους ακινήτων (νομολογία)

Με μια ακόμα απόφαση ελληνικού δικαστηρίου (Μονομελές Πρωτοδικείο Αγρινίου αρ. 441/2012) τονίζεται ο παράνομος και αντισυνταγματικός  χαρακτήρας της διακοπής της ηλεκτροδότησης σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού τέλους ακινήτων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης η διακοπή του ρεύματος από την ΔΕΗ μπορεί να επιβάλλεται ως κυρωτική συνέπεια για τον αντισυμβαλλόμενο καταναλωτή μόνο στην περίπτωση που αυτός δεν πληρώνει την αξία του ρεύματος και όχι οποιοδήποτε άλλο φόρο του Δημοσίου που δεν σχετίζεται με τη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης: «Ανεξαρτήτως όμως του νομίμου ή μη της επιβολής του παραπάνω τέλους σε βάρος της αιτούσας στην συγκεκριμένη περίπτωση της αιτούσας και με δεδομένο ότι η καθ` ης Δ.Ε.Η. κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθόσον λόγω της φύσης του ηλεκτρικού ρεύματος ως κοινωφελούς αγαθού, δεν υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης του παρά μόνο από την καθ` ης ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές, τους οποίους όμως
επίσης καλύπτει η υπ` όψιν διάταξη του άρθρου 53 παρ. 11 του Ν. 4021/2011, η απειλή διακοπής των παρεχομένων προς την αιτούσα υπηρεσιών της καθ` ης σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού τέλους, παρίσταται καταχρηστική, ως υπερβαίνουσα προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη (ΜΠρΑθ 9275/2005 ΔΕΕ 2006.170), αφού αιφνιδιάζει την αιτούσα προβλέποντας κύρωση που δεν συνάπτεται κατ`αντικείμενο και σκοπό με τη σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που έχει καταρτισθεί μεταξύ αυτής και της καθ` ης, στην οποία προβλέπεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης ως συνέπεια αποκλειστικώς για την περίπτωση μη καταβολής του αντιτίμου που αντιστοιχεί στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και ενδεχομένως των συνεισπραττομένων με το λογαριασμό δημοτικών τελών (τα οποία σημειωτέον η αιτούσα πιθανολογείται ότι τα έχει ήδη εξοφλήσει προς την καθ` ης όπως προκύπτει από την υπ` αριθ. 67144/18.1.2012 απόδειξη πληρωμής της Τράπεζας...... A.E.). Το γεγονός δε ότι η επαπειλούμενη ενέργεια της καθ ης εδράζεται στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις των παραγράφων 1 και 10 εδ. α` του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011, από το περιεχόμενο των οποίων θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η καθ` ης ενεργεί ως κατ` εξουσιοδότηση ή κατά παραχώρηση εισπρακτικό όργανο του προσθέτως παρεμβάντος Ελληνικού Δημοσίου (ενέργεια που είναι νόμιμη, καθόσον προβλέπεται από το άρθρο 2 του ΝΑ 35/1974 του Κ.Ε.Δ.Ε.), δεν σημαίνει ότι ιδρύεται από τις εν λόγω διατάξεις υποχρέωση της καθ` ης να ενεργήσει σύμφωνα με το περιεχόμενο της σχετικής εντολής του Δημοσίου, αφ` ης στιγμής η εντολή αυτή συνδέεται με την κύρωση της παρ. 11 (τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος), η επιβολή ή μη της οποίας αποτελεί αποκλειστικά και μόνο περιεχόμενο της σύμβασης ηλεκτροδότησης μεταξύ της καθ` ης και της αιτούσας, στην κατάρτιση και λειτουργία της οποίας το Δημόσιο ουδεμία επέμβαση έχει ή πρέπει να έχει, αφού η σύμβαση δεν αφορά τους όρους άσκησης της πολιτικής για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ή την ενέργεια». (δημοσίευση: τνπ Nomos)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά