Μείωση ενοικίου καφετέρειας λόγω οικονομικής κρίσης και απαγόρευσης του καπνίσματος (νομολογία)


Moν.Πρωτ.Κατερίνης 1/2012: Μείωση μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης λόγω μεταβολής των συνθηκών. Μείωση των εσόδων καφετέριας - μπαρ λόγω της οικονομικής κρίσεως και της εφαρμογής του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της αγοραστικής κίνησης αυτής. Κρίση ότι οι ως άνω μεταβολές δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κι ότι υφίσταται πλέον σημαντική διαφορά μεταξύ του μισθώματος που είχε συμφωνηθεί με αυτό που θα καταβαλλόταν υπό τις παρούσες συνθήκες. Μείωση του μισθώματος κατά 30% επί του αρχικώς συμφωνηθέντος. (…)Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και συγκεκριμένα από την 1-9-2010, τέθηκε σε ισχύ και στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις ο Ν.3730/2008 περί «προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». Με τον νόμο αυτό, αναφορικά με τα καταστήματα κατηγορίας «καφέ - μπαρ», όπως είναι το ένδικο μίσθιο, απαγορεύτηκε πλήρως το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού, εντός αυτών. Η ρύθμιση αυτή είχε ως άμεση συνέπεια, ότι η αγοραστική κίνηση της ένδικης καφετέριας και η κατανάλωση των ειδών αυτής, σημείωσαν ραγδαία πτώση και μείωση, δεδομένου ότι απαγορεύεται πλέον το κάπνισμα στον κύριο χώρο ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων της. Πριν από την ανωτέρω εξέλιξη, η επιχείρηση της ενάγουσας παρουσίαζε μεγάλη κίνηση και κατανάλωση. Από την θέση σε ισχύ του ανωτέρω νόμου, μεταβλήθηκαν οι συνθήκες. Η μεταβολή στις συνθήκες και η μείωση στην κατανάλωση των προϊόντων της επιχείρησης της ενάγουσας οφείλεται επίσης και στην τρέχουσα οικονομική κρίση, η οποία είναι γνωστή στο Δικαστήριο με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας, ήταν δε αδύνατο να προβλεφθεί κατά την κατάρτιση της ένδικης σύμβασης. Τα ανωτέρω αποδειχθέντα γεγονότα σημαίνουν πρακτικά, ότι η κατανάλωση και η κίνηση του ενδίκου καφέ - μπαρ είναι κατά πολύ μειωμένες σε σχέση με την κατανάλωση και την κίνηση που προβλέφθηκαν κατά την κατάρτιση της ένδικης μίσθωσης και αποτέλεσαν δικαιοπρακτικό θεμέλιο αυτής και του καθορισμού του μισθώματος. Άμεσο αποτέλεσμα αυτής της μείωσης στην κατανάλωση και στην κίνηση του ενδίκου καφέ - μπαρ, λόγω της απρόοπτης ως άνω εξέλιξης είναι, ότι η ενάγουσα αδυνατεί πλέον να ανταπεξέλθει στα βασικά έξοδα διατήρησης της ασκούμενης επιχείρησης της στο μίσθιο. (δημοσίευση : τνπ Nomos, ΑΡΜ 2012/544, ΝΟΒ 2012/878)

Σχόλια