Υποτροφία για μεταπτυχιακό στο Αστικό Δίκαιο

Η Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18942/ 08.11.2012 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας, σε πτυχιούχο Τμήματος Νομικής Ελληνικού Πανεπιστημίου, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στον κλάδο του Ελληνικού Αστικού Δικαίου, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Πέτρου Αγγελετόπουλου. Οι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι εξής:
1. Η υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2013-2014, και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν.
2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την πραγματοποίηση των σπουδών τους. Το Ίδρυμα, στο οποίο θα ειδικευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών.
3. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 €) το μήνα εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) το μήνα εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και, μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών.
4. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Ελληνικών Πανεπιστημίων με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς", εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.
5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 18η Φεβρουαρίου 2013 και ώρα η 10η πρωινή.
6. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά στα ακόλουθα μαθήματα:
α) Αστικό Δίκαιο
β) Πολιτική Δικονομία
γ) Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή
Οι υποψήφιοι υπότροφοι, οι επιθυμούντες να μεταβούν στο εξωτερικό, θα εξεταστούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, στην ξένη γλώσσα, αναλόγως της χώρας στην οποία θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να μεταβούν, προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες από μία ξένη γλώσσα.
Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 01/02/2013. Περισσότερες πληροφορίες και η σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών academyofathens.gr

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά