Καταχρηστική η μονομερής επιβολή εκ περιτροπής εργασίας από τον εργοδότη σε ορισμένους μόνο εργαζόμενους (νομολογία)

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 11176/2012 : Περίπτωση μονομερούς επιβολής του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας εκ μέρους του εργοδότη, χωρίς προηγούμενη κλήση των εργαζομένων σε διαβούλευση. Κρίση ότι δεν είναι καταχρηστική η συμπεριφορά των εργαζομένων που ασκούν την παρούσα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, εκ μόνου του λόγου ότι γνωρίζουν την οικονομική δυσπραγία της εργοδότριας, αντίθετα θεωρείται καταχρηστική η συμπεριφορά της τελευταίας, η οποία εφήρμοσε το ως άνω σύστημα αιφνιδιαστικά, χωρίς την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων και μόνο σε τέσσερις εκ των είκοσι εργαζομένων της. (…) Ισχυρίστηκε η καθ` ης ότι οι αιτούντες ασκούν καταχρηστικά το δικαίωμά τους για πλήρη απασχόληση (ΑΚ 281) διότι γνωρίζουν ότι αν απασχοληθούν με πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, η καθ` ης θα είναι αδύνατο να καλύψει τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της και θα περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών.
Ο ισχυρισμός της αυτός ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιμος και απορριπτέος, διότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία που εισφέρθηκαν στο Δικαστήριο, η καθ` ης δεν προέβη ισομερώς σε επιβολή εκ περιτροπής εργασίας σε όλους τους εργαζομένους της (είκοσι), αλλά από αυτούς οι δεκαέξι συνέχισαν και συνεχίζουν να εργάζονται με πλήρη απασχόληση και με πλήρεις αποδοχές και μόνο στους τέσσερις αιτούντες επιβλήθηκε εκ περιτροπής εργασία. Βέβαια, η οικονομική κρίση που ενέσκυψε στη Χώρα τα τελευταία χρόνια επηρέασε και τον κύκλο εργασιών της καθ` ης, ο οποίος μειώθηκε σημαντικά, γεγονός που προκύπτει και εκ του ότι προ της επιβολής της εκ περιτροπής εργασίας στους αιτούντες, τους όφειλε τις νόμιμες αποδοχές τους από τον Οκτώβριο του 2011 έως και το Φεβρουάριο του 2012, για τις οποίες άσκησαν αυτοί νομίμως τα δικαιώματα τους και τελικά πληρώθηκαν. Μόνη όμως η οικονομική δυσπραγία που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η καθ` ης, ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί σημαντικός και μόνιμος περιορισμός της δραστηριότητάς της, δεν καθιστά την άσκηση του δικαιώματος των αιτούντων καταχρηστική. Αντίθετα, καταχρηστική ήταν η συμπεριφορά της καθ` ης έναντι των αιτούντων - εργαζομένων της, διότι ενώ γνώριζε ότι έπρεπε να τηρήσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για την επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας σε αυτούς, τους την επέβαλε άνευ όρων και προϋποθέσεων, εντελώς αιφνιδιαστικά και παράτυπα, ενώ ουδέν εργασιακό δικαίωμα των λοιπών εργαζομένων της έθιξε, αν και γνώριζε ότι όλοι οι αιτούντες έχουν σοβαρές οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις και ότι με την κατά τα ανωτέρω περικοπή του μισθού τους θα ήταν αδύνατο να ανταποκριθούν σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση η καθ` ης μπορούσε να προβεί σε ενημέρωση των εργαζομένων της και σε διαβούλευση με αυτούς, δηλαδή να τηρήσει τις νόμιμες προϋποθέσεις και να τους ενημερώσει για τα οικονομικά της στοιχεία και την ανάγκη επιβολής εκ περιτροπής εργασίας σε ορισμένους εργαζομένους, ώστε να μην κλείσει η επιχείρηση, όπως την είχαν συμβουλεύσει σχετικώς και τα αρμόδια όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας, ουδέν όμως σχετικό έπραξε. (δημοσίευση τ.ν.π. Nomos)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά