Ακριβότερο το δικαστικό ένσημο - Πώς υπολογίζεται

Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο (παρ. ΙΓ) του Ν. 4093/2012
«1. Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 ‰) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 0,8 ‰ υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 0,8 ‰ υπέρ του οικείου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (0,8 ‰) του δικαστικού ενσήμου. Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της παραγράφου 1Α περίπτωση η` του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971».
Για τους επαρχιακούς Συλλόγους, σημειώνονται τα ακόλουθα:
1) Το αναφερόμενο στη διάταξη του Ν. 4093/2012 ποσοστό 0,8‰ υπέρ του «οικείου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων» και χαρτόσημο ποσοστό 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (0,8‰), αφορά σε όσους συλλόγους (Αθήνα, Πειραιάς) είχε θεσμοθετηθεί τέτοιος πόρος, επομένως δεν ισχύει για τους επαρχιακούς δικηγορικούς συλλόγους.
2) Η διατηρούμενη διάταξη, της παραγράφου 1Α περίπτωση η’  του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971, προβλέπει τον υπολογισμό ποσοστού 20% επί του δικαστικού ενσήμου υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
Συνεπώς, το Δικαστικό Ένσημο για τους επαρχιακούς Συλλόγους (πλην Αθηνών και Πειραιά), υπολογίζεται από το άθροισμα των τριών ποσών που ακολουθούν:
Δικ. Ένσημο = Κεφάλαιο Χ 8 ‰
Τ.Α.Ν. = Κεφάλαιο Χ 0,8 ‰
ΤΑΧΔΙΚ = Ποσό Δικαστικού Ενσήμου Χ 20%
Παράδειγμα υπολογισμού Δικαστικού Ενσήμου
Κεφάλαιο ..........................................................10.000,00 €
Δικαστικό ένσημο  8%ο Χ 10.000,00 ....................80,00 €
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ          8%ο Χ 80,00 .................................0,64 €
ΤΥΔΘ              8%ο Χ 80,00 ......................................0,64 €
Χαρτόσημο        2,4% Χ 80,00 .................................1,92 €
Σύνολο ................................................................. ....83,20 €
ΤΑΧΔΙΚ 20% Χ Δικ Ενσήμου .................................16,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ....................................99,20 €

Σχόλια