Κατακόρυφη αύξηση του παραβόλου στις δίκες των ασφαλιστικών μέτρων του ν.3886/2010

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 5ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α 237 5.12.2012) επέφερε με το άρθρο 11 σημαντική αλλαγή στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου σε υποθέσεις σχετικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (νόμος 3886/2010) και συγκεριμένα στο καταβλητέο παράβολο, το οποίο από 100 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα αναπροσαρμόστηκε στο 1% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης. Με τη νέα ρύθμιση η αξία του παραβόλου, αν υπολογίσει κάποιος ότι η αξία των δημοσίων συμβάσεων αποτιμάται σε πολλές χιλιάδες ευρώ, αυξάνεται κατακόρυφα και η προσφυγή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία του ν.3886/2010 καθίσταται εξαιρετικά δαπανηρή ως και τελικά ασύμφορη. Η νέα ρύθμιση έχει ως εξής:
Τροποποίηση ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ  του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),  όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (173Α)
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α' 173), προστίθενται εδάφια β, γ, και δ ως εξής: «Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής πρέπει να κατατεθεί, μέχρι την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δημοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίο καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχα Κ.Α.Ε.. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοση του στον αιτούντα».

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά