Οι προτεραιότητες της ΕΕ στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης του 2013

Στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικεντρωθεί στις προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της κρίσης και την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς. Υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι η οικονομία αναγεννάται και ως εκ τούτου χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Οι προτεραιότητες αυτές στοχεύουν κυρίως στην ανάπτυξη και την απασχόληση και στην αναβάθμιση της δικαιοσύνης. Η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω με την επικέντρωση σε συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καιτην απλοποίηση των νομικών διαδικασιών για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ευρωπαϊκή αγορά έχει πολλές δυνατότητες, για παράδειγμα, στις βιομηχανίες δικτύου. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν τον προϋπολογισμό και τα οικονομικά τους σχέδια για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τη στρατηγική της Ευρώπης το 2020. (labourlawnetwork.eu)

Σχόλια