Οι νέοι μισθοί των δικαστών - Αναλυτικοί πίνακες

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι νέοι πίνακες των ειδικών μισθολογίων με τις πρόσφατες περικοπές. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι νέοι μισθοί των δικαστικών λειτουργών και των μελών του νομικού συμβουλίου κατά ιεραρχία που θα ισχύσουν αναδρομικά από 01-08-2012.
Με τις διατάξεις της περ.13, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 29 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α' 297) και ο μηνιαίος βασικός μισθός του Πρωτοδίκη, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών όλων των άλλων βαθμών, καθορίζεται σε 1.778 €. Με βάση το βασικό αυτό μισθό οι υπόλοιποι βασικοί μισθοί της ιεραρχίας των Δικαστικών Λειτουργών, διαμορφώνονται ως εξής:
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΑΠΟ 1-8-2012
Πρόεδρος Σ.τ.Ε., Πρόεδρος και


Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.),


Πρόεδρος του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της
1,70
3.023 €
Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος


της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ.


Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π. και του


Ε.Σ., Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ.
1,62
2.880 €
και Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ.


Σύμβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης,


Αντεισαγγελέας του Α.Π., Σύμβουλος και


Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος
1,42
2.525 €
Επικρατείας των Τ.Δ.Δ., Πρόεδρος και
Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών


Διοικητικών Δικαστηρίων


Πάρεδρος του Σ.τ.Ε., Εφέτης,


Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του
1,27
2.258 €
Ε.Σ. και Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων


Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών,


Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών
1,13
2.009 €
Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Α' Τάξης


Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και Ε.Σ., Πρωτοδίκης,


Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης
1,00
1.778 €
Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης
Β' Τάξης


Δόκιμος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ.,


Πάρεδρος Πρωτοδικείου, Πάρεδρος


Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των
0,85
1.511 €
Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης


Γ' Τάξης


Ειρηνοδίκης Δ' Τάξης
0,77
1.369 €

Με τις διατάξεις της περ. 14, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.3, 5 και 6 του άρθρου 30 του ν.3205/2003. 
Ειδικότερα:
Α. Το επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων, καθώς αντιστάθμισης δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους οι δικαστικοί λειτουργοί (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), καθορίζεται κατά βαθμό ως εξής:

α.-
Ειρηνοδίκες Γ' και Δ' τάξεως, Δόκιμος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι
316 €
β·-
Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι
420 €
ν·-
Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι
456 €
δ.-
Πάρεδρος του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι
460 €
ε.-
Πρόεδρος Εφετών, Σύμβουλος της Επικρατείας και αντίστοιχοι
470 €
στ.-
Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι
485 €
ζ·-
Πρόεδρος και αντίστοιχοι
500 €

Β. Η πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραμονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ' οίκον εργασία, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές), καθορίζεται κατά βαθμό ως εξής:

Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και αντιστοίχων μέχρι και το βαθμό του Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου
560 €
Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Ειρηνοδίκη Δ' Τάξης μέχρι και το βαθμό του Εισηγητή του Σ.τ.Ε. και αντιστοίχων
460 €

Γ. Η αποζημίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές που φέρουν βαθμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, καθορίζεται κατά βαθμό ως εξής:

Πρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι
242 €
Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι
161 €
Σύμβουλος Επικρατείας και αντίστοιχοι
121 €

Η αποζημίωση αυτή δεν παρέχεται σε δικαστικούς λειτουργούς που δεν φέρουν τους ανωτέρω βαθμούς, ανεξαρτήτως της τυχόν μισθολογικής εξομοίωσης προς αυτούς.

Δ. Επίσης, επισημαίνεται ότι, το ανώτατο όριο της περ.α' της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.3833/2010 (ανώτατο όριο Δικαστικών Λειτουρνών και κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.) διαμορφώνεται, από 1-8-2012, στο ποσό των 6.138,80 €.

Α. Με τις διατάξεις της υποπερ.α' της περ.15, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 32 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α' 297) και ο μηνιαίος βασικός μισθός του Δικαστικού Αντιπροσώπου, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών όλων των άλλων βαθμών, καθορίζεται σε 1.778 €. Με βάση το βασικό αυτό μισθό οι υπόλοιποι βασικοί μισθοί όλης της ιεραρχίας του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, διαμορφώνονται ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-8-2012
Πρόεδρος
1,70
3.023 €
Αντιπρόεδρος
1,62
2.880 €
Σύμβουλος
1,42
2.525 €
Πάρεδρος
1,27
2.258 €
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως
1,13
2.009 €
Δικαστικός Αντιπρόσωπος
1,00
1.778 €
Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος
0,85
1.511 €

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.β' της περ.15, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.3, 5 και 6 του άρθρου 33 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:

I) Το επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποστηριζόμενων ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αντιστάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθορίζεται κατά βαθμό ως εξής:

α.-
Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος
316 €
β·-
Δικαστικός Αντιπρόσωπος
420 €
ν·-
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως
456 €
δ.-
Πάρεδρος
460 €
ε.-
Σύμβουλος
470 €
στ.
Αντιπρόεδρος
485 €
ζ·
Πρόεδρος
500 €

II) Η πάγια αποζημίωση, λόγω της πολύωρης παραμονής τους στα δικαστήρια, της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών σε παραμεθόριες περιοχές, καθορίζεται κατά βαθμό ως εξής:

Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως μέχρι και Πρόεδρος Ν.Σ.Κ.
560 €
Δόκιμος και Δικαστικός Αντιπρόσωπος
460 €

III) Η αποζημίωση εξόδων παράστασης, καθορίζεται κατά βαθμό ως εξής:

Πρόεδρος
242 €
Αντιπρόεδρος
161 €
Σύμβουλος
121 €


Σχόλια

Ο χρήστης Unknown είπε…
και σε ανώτερα
πλούταρχος
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Σίγουρα θαρθουν κι αυτα Πλούταρχε:)

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά