Παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΚ για παράβαση του κοινοτικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την αιτιολογία ότι δεν συμμορφώθηκε πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων, όσο αφορά την αγορά πληροφοριακού συστήματος για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Ειδικότερα, δεν εφάρμοσε την Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διενεργείται διαγωνισμός με σκοπό την ανάθεση της παραπάνω σύμβασης, χωρίς τις παράνομες ρήτρες που περιλαμβάνονται στην αρχική πρόσκληση υποβολής προσφορών. Σκοπός της οδηγίας είναι η εξασφάλιση θεμιτού και διαφανούς ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται εντός ΕΕ,  δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και εξασφαλίζοντας την καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2011 αιτιολογημένο αίτημα, με το οποίο ζήτησε τη συμμόρφωση της προς το κοινοτικό δίκαιο. Δεδομένου ότι η τελική απάντηση των ελληνικών αρχών δεν υπήρξε ικανοποιητική, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. (πηγή:enikos.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά