Απάτη από μεσίτη με αθέμιτη παρασιώπηση (νομολογία)


ΑΠ 171/2012 (Ποιν) : Πλημμεληματική απάτη. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Παραπλάνηση - παράλειψη ανακοίνωσης αληθινών γεγονότων - αθέμιτη παρασιώπηση αν από το νόμο ή από σύμβαση τάσσεται αντίθετη υποχρέωση ανακοινώσεως. Τέτοια υποχρέωση ανακοίνωσης μπορεί να θεμελιωθεί και στην από τις διατάξεις των αρ. 197, 288 και 330 ΑΚ επιβαλλόμενη στο συναλλασσόμενο συμπεριφορά κατά τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Πραγματικά περιστατικά. Ψευδείς παραστάσεις μεσίτη αγοραπωλησιών ακινήτων στους εντολείς πελάτες του και εγκαλούντες σχετικά με τη μη εκδήλωση πλέον ενδιαφέροντος για την αγορά δύο ακινήτων (των εγκαλούντων) συγκεκριμένου αγοραστή προκειμένου να επωφεληθούν έτεροι αγοραστές.
(…)Απάτη δύναται να διαπραχθεί και με παραπλάνηση, όταν ο δράστης παραλείπει να ανακοινώσει σε αυτόν αληθινά γεγονότα, τούτου συνιστώντος αθέμιτη παρασιώπηση, αν από το νόμο ή τη σύμβαση τάσσεται αντίθετη υποχρέωση ανακοινώσεως αυτών. Τέτοια υποχρέωση ανακοινώσεως μπορεί να θεμελιωθεί και στην από τις διατάξεις των άρθρων 197, 288 και 330 ΑΚ επιβαλλόμενη συμπεριφορά στον συναλλασσόμενο κατά τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη, η δε εξαπάτηση αυτή μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, έγγραφο ή προφορικά, ρητά ή σιωπηρά. Ψευδές γεγονός συνιστούν και οι ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις του κατηγορουμένου. Το γεγονός πρέπει να υπήρξε στο παρελθόν ή να έχει διαμορφωθεί και υπάρχει στο παρόν όταν γίνεται η βεβαίωσή του και δεν μπορεί να ανάγεται στο μέλλον.(δημοσίευση:NOMOS)

Σχόλια