Αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των κολεγίων

Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 19ης Νοεμβρίου 2012 "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012" (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012) αναγνωρίζεται η δυνατότητα συνεργασίας των κολεγίων με τα πανεπιστήμια και άλλων χωρών εκτός από εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον βέβαια τα Ιδρύματα αυτά είναι πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς που θα ορίσει το υπουργείο Παιδείας. Με τη ρύθμιση αυτή αίρεται η προϋπόθεση που υπήρχε έως σήμερα, με την οποία για να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών, θα πρέπει το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο να είναι αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό ΑΕΙ. Επίσης οι απόφοιτοι των κολεγίων στην Ελλάδα θα μπορούν να διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων ανωτάτης σχολής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, θα μπορούν να διεκδικήσουν σχετική προαγωγή ή μισθολογική αναβάθμιση, θα μπορούν να μετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων Οργανισμών και θα έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με την π.ν.π. τα Κολέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ' αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών». (πηγή: tovima.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά