Πρόσληψη 2 θέσεων στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ε.

Το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Αλικάντε της Ισπανίας και με νομική προσωπικότητα και οικονομική και διοικητική αυτονομία, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των συστημάτων κοινοτικών εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων. Το Γραφείο αναζητεί υποψηφίους για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων για την πλήρωση δύο θέσεων μέλους των τμημάτων προσφυγών. Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του Γραφείου για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για πρόσθετες πενταετείς περιόδους ή ως τη συνταξιοδότησή τους εφόσον φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης κατά τη νέα τους θητεία. Οι βασικές μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο πρώτο κλιμάκιο αυτού του βαθμού ανέρχονται σήμερα σε 9.115,76 ευρώ. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και πείρα περιλαμβάνουν τα εξής:
-εκπαίδευση που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο), όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τέσσερα έτη ή περισσότερα, ή εκπαίδευση που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο) και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τρία έτη,
-επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 15 ετών, ανάλογη με την κατηγορία της θέσης, αποκτηθείσα μετά την ημερομηνία απόκτησης του ως άνω αναφερόμενου πτυχίου και μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων, από την οποία τουλάχιστον πέντε έτη στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, και, ειδικότερα, στον τομέα των σημάτων και/ή των σχεδίων και υποδειγμάτων,
-άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επαρκώς μιας δεύτερης από τις γλώσσες αυτές? μία από τις δύο αυτές γλώσσες πρέπει να συγκαταλέγεται στις πέντε γλώσσες εργασίας του Γραφείου, ήτοι: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική και ιταλική.
Θα θεωρηθούν πλεονέκτημα τα κάτωθι επιπλέον προσόντα:
-πανεπιστημιακό πτυχίο νομικών σπουδών,
-επαγγελματική πείρα με τη χρησιμοποίηση μιας γλώσσας διαφορετικής από τη μητρική,
-άριστη γνώση της αγγλικής ή της γερμανικής γλώσσας.
-να είναι υπήκοος ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
-να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον νόμο όσον αφορά τη στρατιωτική θητεία,
-να έχει λευκό ποινικό μητρώο,
-να πληροί τους όρους υγείας που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης. Οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν πριν από τα μεσάνυχτα της 14ης Δεκεμβρίου 2012.Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:ABBCIF@oami.europa.eu, κάνοντας χρήση του εντύπου αίτησης που διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Γραφείου: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/career/career.en.do. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορέα αποστέλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Chairperson of the Administrative Board Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) Avenida de Europa, 4 03008 Alicante, Ισπανία. Περισσότερες λεπτομέρειες στο diorismos.gr

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά