Οι αλλαγές στη διαδικασία της έξωσης

Με το Νόμο 4055/2012 συντελέσθηκαν σημαντικές μεταβολές στη διαδικασία της απόδοσης του μισθίου λόγω δυστροπίας στην καταβολή του μισθώματος, προσανατολισμένες κατα κύριο λόγο στην επιτάχυνση της διαδικασίας προς όφελος του εκμισθωτή. Πρώτη αλλαγή είναι η σύντμηση  της προθεσμίας από 30 ημέρες σε 15 που απαιτείται για την κίνηση της διαδικασίας της έξωσης μετά από την επίδοση της έγγραφης όχλησης στον μισθωτή, δηλαδή την κατάθεση της αίτησης διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου. Η δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι ότι η εκδοθείσα διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό και η εκτέλεση της μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού παρέλθουν 20 ημέρες από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη επίδοση αντιγράφου της. Ουσιαστικά δηλαδή παραλείπεται πλέον η 30ήμερη προθεσμία που απαιτείτο από την επίδοση απλού αντιγράφου της διαταγής προς γνώση του μισθωτή. Σημαντική επίσης είναι η προσθήκη με το νέο νόμο της δυνατότητας σώρευσης στην αίτηση διαταγής απόδοσης και αιτήματος καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα, κοινόχρηστες δαπάνες, τέλη και λογαριασμούς κοινής ωφελείας, εφόσον το ύψος τους αποδεικνύεται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, ιδίως λογαριασμούς κοινοχρήστων και οργανισμών κοινής ωφέλειας. Η διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου ρυθμίζεται στα άρθρα 662α ως 662θ του Κ.ΠολΔ.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά