Καθορίστηκε με ΚΥΑ το παράβολο δικαστικής μεσολάβησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 43047/11.9.2012 -Καθορισμός παραβόλου δικαστικής μεσολάβησης
Το παράβολο, το οποίο θα καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο για τη δικαστική μεσολάβηση σε διαφορές ιδιωτικού δικαίου και κατά την κατάθεση του πρακτικού μεσολάβησης στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, καθορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ.

Σχόλια