Θέση Νομικού στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ Νομικού, στο πλαίσιο του Υποέργου (01) «Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5132774 / ΕΛΚΕ 121.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθ. Στ. Ζωγραφάκη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Η συνολική αμοιβή ανέρχεται έως #22.000,00 € (είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ). Το ποσό αυτό υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Η συνολική εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν ανάμεσα στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ και στο επιλεγέν προσωπικό θα είναι έως δεκαεπτά (17) μήνες και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμά του. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση/παράταση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης.

Ως τόπος απασχόλησης παρέχεται η δυνατότητα στον συμβαλλόμενο να εργάζεται στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του Γραφείου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Νομικής από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.

Επιθυμητά προσόντα: 1. Επαγγελματική Εμπειρία σε συνάφεια με την προκηρυχθείσα θέση, η οποία πιστοποιείται μέσω συμβάσεων ή/και βεβαιώσεων. 2. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο C2)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Πέμπτη 09-06-2022 και ώρα 13:15.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας εδώ

Σχόλια