Για πλημμελή μεταφορά της οδηγίας για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών προειδοποιεί την Ελλάδα η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα να τροποποιήσει τα μέτρα της για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Φινλανδία και στην Ελλάδα λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (2014/59/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία αποτελεί κεντρικό στοιχείο του κανονιστικού πλαισίου που θεσπίστηκε για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Πρόκειται για ορόσημο για την τραπεζική ένωση της ΕΕ, δεδομένου ότι οι κανόνες της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών παρέχουν στις εθνικές αρχές τα απαραίτητα εργαλεία και εξουσίες για τον μετριασμό και τη διαχείριση των δυσχερειών ή της πτώχευσης τραπεζών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σκοπός τους είναι να εξασφαλίζουν ότι οι τράπεζες που βρίσκονται στο χείλος της πτώχευσης μπορούν να αναδιαρθρώνονται, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν οι φορολογούμενοι για προβληματικές τράπεζες ώστε να προστατεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Τα ανωτέρω δύο κράτη μέλη είχαν ανακοινώσει πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Έπειτα από διεξοδική αξιολόγηση των ανακοινωθέντων μέτρων, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένες διατάξεις της οδηγίας δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Η πλημμελής μεταφορά αφορά τις διατάξεις του πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών σχετικά με τους όρους για την προληπτική ανακεφαλαιοποίηση (Φινλανδία) και τις εξαιρέσεις από τη διάσωση με ίδια μέσα (Ελλάδα). Αν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Σχόλια