Θεση δικηγόρου παρά πρωτοδίκαις στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προκηρύσσει μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις, πλήρους απασχόλησης, στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής, Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 4194/2013. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 9 του ν. 4354/2015. Αυτός θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Υποχρεούται επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του στο οικείο κατάστημα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (στην έδρα αυτού επί της οδού Πολυτεχνείου 58, Πολύγυρος) και στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατά τον χρόνο της λειτουργίας αυτού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Σχόλια