Νομική Αθηνών: Προκήρυξη κενής θέσης επίκουρου καθηγητή στο Αστικό Δίκαιο

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 613/18.3.2021 τ. Γ΄.

Τομέας Α΄ Iδιωτικού Δικαίου

Αριθμός Προκήρυξης: 1097/11.01.2021/30.12.2020, (ΑΔΑ:ΨΧΜΔ46ΨΖ2Ν-ΔΞ0)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ21032

-Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 13.6.2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής (τηλ. 2103688655).

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια