Θέση Νομικού - εξωτερικού συνεργάτη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με μηνιαία αμοιβή 3000 ευρώ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16863 και τίτλο «Υποστήριξη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της», ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 16863 και τίτλο «Υποστήριξη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. 

Ειδικότητα: Επιστημονικός Συνεργάτης για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε θέματα δημοσιονομικού δικαίου, εσωτερικού ελέγχου και ψηφιακής διακυβέρνησης.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, για άλλους δώδεκα (12) μήνες, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο.

Η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ ανά μήνα, πλέον Φ.Π.Α.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 16 η Απριλίου 2021. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν αποσταλεί στο email protocol@elke.uoa.gr έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας εδώ

Σχόλια