Η επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού του συνόλου του πληθυσμού για τον Covid-19 δεν συνιστά συμβατό μέτρο με τις αρχές δεοντολογίας, σύμφωνα με την Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου εκπόνησε γνωμοδότηση σχετικά με τους εμβολιασμούς για τον Covid-19, σκοπός της οποίας, όπως αναφέρεται, είναι να εξετάσει έναντι των αρχών δεοντολογίας και με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, κατά πόσο ο εμβολιασμός κατά της νόσου COVID-19 μπορεί ή θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός.

Τα συμπεράσματα της γνώμης της επιτροπής είναι ότι "στο παρόν στάδιο, με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και την εξέταση των αρχών δεοντολογίας όπως αυτές παρατίθενται πιο πάνω, η επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού του συνόλου του πληθυσμού κατά της νόσου COVID-19 δε συνιστά μέτρο συμβατό με αυτές και είναι τουλάχιστο πρώιμο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποφεύγεται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων που άμεσα ή έμμεσα εξαναγκάζουν τους πολίτες σε εμβολιασμό. 

Είναι σημαντικό η πολιτεία και η επιστημονική κοινότητα να προβαίνουν προορατικά, συστηματικά και στοχευμένα σε αποτελεσματική, αντικειμενική, επαρκή και διαρκή ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις σε σχέση με τα εμβόλια, έτσι ώστε οι πολίτες να ενδυναμώνονται και να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σε σχέση με τους εμβολιασμούς. Ειδική έμφαση θα πρέπει να δίδεται στην αντιμετώπιση ψευδών ή/και παραπλανητικών στοιχείων που διαδίδονται σε σχέση με την πανδημία, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Οι πολίτες ενθαρρύνονται όπως ενεργά και υπεύθυνα αναζητούν επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση με γνώμονα την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην προσπάθεια της κοινωνίας και της πολιτείας για την ανάσχεση της πανδημίας και των επιπτώσεων της. 

Τέλος, ο βαθμός επιτυχίας των προγραμμάτων εμβολιασμού θα πρέπει να αξιολογείται διαρκώς λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, την επιστημονική πρόοδο και την έκταση του εμβολιασμού των πολιτών, ώστε να είναι δυνατό να εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθεώρησης της παρούσας γνωμοδότησης εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο προσμετρώντας τα κοινωνικά δικαιώματα και το συλλογικό όφελος έναντι των ατομικών δικαιωμάτων και επιλογών".

Το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο εδώ

 

Σχόλια