Τοποθέτηση δόκιμων Ειρηνοδικών Δ' Τάξης (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την τοποθέτηση των δόκιμων Ειρηνοδικών Δ'Ταξης. Ειδικότερα, με προεδρικό διάταγμα της 2ας Φεβρουαρίου 2021, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 34, 36, 37, 42, 77 Α, 77 Β και 110 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α’ 35), όπως αυτά ισχύουν, το άρθρο 9 του ν. 1968/1991 (Α’  150), το άρθρο 27 του ν. 4587/2018 (Α’  218) και την υπ’ αρ. 217/03.12.2020 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, διορίζονται δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης , οι οποίοι πέτυχαν στον διαγωνισμό πρόσληψης δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης της 19ης Μαρτίου 2015, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρ. 104572/ 24.12.2014 (Γ’ 1756) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 104586/31.12.2014 (Γ’ 1819) όμοια, και έχουν τα νόμιμα προσόντα. Δείτε το ΦΕΚ με τα ονόματα εδώ

Σχόλια