Διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για την έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για την έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου (ΑΠΜ) εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 
Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
Α. Οι πολίτες αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή αίτησης έκδοσης ΑΠΜ στη διεύθυνση: rdv.pm@ncris.gov.gr, προκειμένου να καθορισθεί η ημέρα και ώρα προσέλευσής τους. Στο μήνυμα θα αναγράφεται το Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο του αιτούντος, καθώς και ο λόγος έκδοσης αντιγράφου. 
Β. Οι Φορείς του Δημοσίου υποβάλλουν τα αιτήματα αυτεπάγγελτης αναζήτησης ΑΠΜ αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: vevaioseis.pm@ncris.gov.gr.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2131307043, 2131307044 και 2131307046

Σχόλια