Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων επιστημονικών συνεργατών-δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω , πλήρους απασχόλησης στο Επιμελητήριο, στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.43 του Ν.4194/2013, ως ισχύει. Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 ως ισχύει. Αυτοί θα ασφαλίζονται στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 31.12.2020 και ώρα 13.00.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια