Θέση Δικηγόρου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά προκηρύσσει μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, πλήρους απασχόλησης, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 4194/2013. 

Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 9 του ν. 4354/2015. Αυτός θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Υποχρεούται επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του στο οικείο κατάστημα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (στην έδρα αυτού επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 3) και στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατά τον χρόνο της λειτουργίας αυτού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 07/12/2020, ώρα 15:00

Δείτε τη προκήρυξη εδώ

Σχόλια