Χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής σε επενδυτή που αποκτά ακίνητο μετά από πλειστηριασμό (ΝΣΚ)

ΝΣΚ 153/2020: Δυνατότητα χορήγησης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β περ. 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, σε πολίτη τρίτης χώρας, που αποκτά ακίνητο στην Ελλάδα μετά από αναγκαστικό πλειστηριασμό, στον οποίο αναδεικνύεται υπερθεματιστής, και την καταβολή του εκπλειστηριάσματος στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο.

Μετά τον αναγκαστικό πλειστηριασμό ακινήτου, που βρίσκεται στην Ελλάδα, και την καταβολή από τον υπερθεματιστή, πολίτη τρίτης χώρας, του συνολικού εκπλειστηριάσματος, ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ, στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτόν μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, υπό τους απαράβατους όρους ότι: α) Η καταβολή του εκπλειστηριάσματος στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο έχει συντελεσθεί με έναν από τους τρόπους, που περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β περ. 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, β) έχει γίνει μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης του ακινήτου στα οικεία βιβλία μεταγραφών και γ) ο πλειστηριασμός δεν έχει ακυρωθεί με έναν από τους προβλεπόμενους νόμιμους τρόπους (ομόφωνα). Εκκρεμεί αποδοχή.

Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια