Παράταση προθεσμιών των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ: Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών

Με την υπ’αρ. 536/2020 Πράξη της Προέδρου του 3μελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, αποφασίστηκε η παράταση των προβλεπομένων κατ’άρθρα 237 και 238 ΚΠολΔ δικονομικών προθεσμιών της νέας τακτικής διαδικασίας Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αποκλειστικά και μόνο για τα αναφερόμενα στη σχετική ανακοίνωση εισαγωγικά δικόγραφα, για τα οποία τηρούνται οι άνω προθεσμίες.

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Σχόλια