Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά καλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) µηνών, στη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρωτόκολλο του ∆ήµου εντός δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ήτοι από 09-09-2020 έως και 18-09-2020.

Η άσκηση για την προσεχή περίοδο, των ασκουµένων στο ∆ήµο Πειραιά, ξεκινάει την 01-10-2020 και λήγει στις 31-03-2021, µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστηµα έξι (6) µηνών, κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων και αποδοχή αυτής από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης.

Οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2). Στην περίπτωση της έγκρισης από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης της παράτασης του χρονικού διαστήµατος ήδη ασκούµενης υποψηφίας δικηγόρου στο ∆ήµο µας, η θέση που θα καλυφθεί µε την παρούσα πρόσκληση ορίζεται σε µία (1).

Το ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης των ασκουµένων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των απασχολούµενων υποψηφίων δικηγόρων θα είναι ο Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας.

Η µηνιαία αποζηµίωσή τους ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις - πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήµατος - και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µηνός.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια