Νέα ΚΥΑ για την υποχρεωτική χρήση μάσκας από 1η έως 31 Αυγούστου

Νέα ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 48967/2020 (ΦΕΚ 3162/Β/31-7-2020) ‘Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19’.

Σύμφωνα με την απόφαση που ισχύει από 1η έως 31 Αυγούστου 2020, σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και οποιουσδήποτε άλλους κλειστούς χώρους συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων των χώρων εστίασης, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικά για τους χώρους γραφείων επιβάλλεται η χρήση μάσκας όταν υπάρχει επαφή με το κοινό.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ, από την υποχρέωση εξαιρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

Κυρώσεις:

1.Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες της παρ. 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2.Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες των παρ. 1 και 2 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Δείτε την ΚΥΑ εδώ


Σχόλια