Θέση ασκούμενου/ης δικηγόρου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)» που εδρεύει στην Αθήνα ( οδός Πανεπιστημίου 30) προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος 15 Ιουλίου 2020 έως Ιανουάριος 2021), με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ . Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο ΕΚΠΑ ορίζονται σε μία (1).

Δείτε περισσότερα και το έντυπο αίτησης εδώ


Σχόλια