Αντίθετος ο Σύλλογος Διαχειριστών Αφερεγγυότητας σε ρυθμίσεις του νέου Πτωχευτικού Κώδικα


Την αντίθεση του σε σειρά διατάξεων που προβλέπει το προσχέδιο του νέου Πτωχευτικού Κώδικα εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Αφερεγγυότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου «τροποποιούνται διατάξεις του ΠΔ 133/2016 (Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας) και προβλέπεται ότι ως Διαχειριστής Αφερεγγυότητας δύναται να διοριστεί δικηγορική εταιρεία ή ελεγκτική εταιρεία ή συμβουλευτική εταιρεία ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του Ν.4354/2015 (άρθρο 136). Δηλαδή, οι εταιρίες που αναλαμβάνουν από τις τράπεζες τη διαχείριση κόκκινων δανείων θα μπορούν να ορίζονται σύνδικοι και να είναι επικεφαλής των διαδικασιών ρευστοποίησης, ακόμα και των διαδικασιών της πτώχευσης του φυσικού προσώπου, μη εμπόρου, που πλέον εντάσσεται στο πτωχευτικό δίκαιο. Η ρύθμιση αυτή συνδυάζεται με την επίσης καινοφανή πρόβλεψη ότι θα μπορεί να διορίζεται ως Διαχειριστής Αφερεγγυότητας μιας πτώχευσης (σύνδικος), πρόσωπο που θα επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο πιστωτή, και όχι πρόσωπο που θα επιλέγεται από ανεξάρτητο Δικαστήριο (άρθρα 5, 64, 98, 99)! Έτσι, οι τράπεζες, ως συνήθως έχουσες το μεγαλύτερο ποσό των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη, θα μπορούν να εκκινούν διαδικασία πτώχευσης κατά του οφειλέτη (εμπόρου ή και ιδιώτη), να υποδεικνύουν και να διορίζεται ως σύνδικος, χωρίς δυνατότητα εναντίωσης, την εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων που έχει αναλάβει την είσπραξη της απαίτησης από τον οφειλέτη ή όποια άλλη εταιρία στήσουν για το σκοπό αυτό».
Ο Σύλλογος κρίνει επιβεβλημένη την απάλειψη των σχετικών προβλέψεων στο προς συζήτηση νομοσχέδιο και την θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου της ανάθεσης της διαδικασίας αφερεγγυότητας σε εταιρεία ή διαχειριστή αφερεγγυότητας ελεγχόμενους από τους πιστωτές ή σχετιζόμενους με οποιοδήποτε τρόπο με αυτούς.

Σχόλια