Ανάκληση δωρεάς υπό τρόπο λόγω αχαριστίας και μη εκτέλεσης του τρόπου - Καταδίκη σε δήλωση βούλησης του δωρεοδόχου στην επαναμεταβίβαση της ψιλής κυριότητας


Πολ.Πρωτ.Πειραιά 1140/2020: Σχετικώς άκυρη σύμβαση πώλησης λόγω εικονικότητας-Έγκυρη και αμοιβαίως επιδιώξιμη η υποκρυπτόμενη σύμβαση δωρεάς υπό τρόπο-Προϋποθέσεις εγκυρότητας νόμιμης ανάκλησης δωρεών λόγω αχαριστίας και λόγω μη εκτέλεσης του τρόπου υπό τον οποίο αυτές συστήθηκαν. 
Με τη γενόμενη νόμιμη και έγκυρη ανάκληση των δωρεών λόγω αχαριστίας και λόγω μη εκτέλεσης του τρόπου υπό τον οποίον αυτές συστήθηκαν, η εναγομενη πλέον διατηρεί εμπράγματο δικαίωμα της ψιλής κυριότητας του διαμερίσματος χωρίς νόμιμη αιτία (αιτία που έληξε, ΑΚ 904 επ)
Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως της δωρεοδόχου - εναγομένης, σε περίπτωση άρνησης στην επαναμεταβίβαση της ψιλής κυριότητας του ανωτέρω διαμερίσματος, και μεταγραφή της προς τούτο τελεσίδικης απόφασης (και της δήλωσης του δωρητή) σε συμβολαιογράφο για αποδοχή απόφασης (949 ΚΠολΔ, 1192, 1198 ΑΚ).
(Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του δικηγόρου Γεωργίου Καλτσά)

Σχόλια