Θέση Νομικού στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά


Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαπέντε (15) άτομα για την εκτέλεση της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική, στον Άξονα Προτεραιότητας: 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), συνολικής διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών μεταξύ των οποίων : Ένα (1) Στέλεχος Νομικής Υποστήριξης με κωδικό θέσης 103.
Υποβολή αιτήσεων έως και 16.6.2020

Σχόλια