Θέση Νομικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής


To Iνστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3) ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής, τεχνικής και νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ 5027220.
Μεταξύ των τριών θέσεων προβλέπεται : Κ.Θ.3: Νομική υποστήριξη: με έναν/μία (1) ελεύθερο/η επαγγελματία Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη νομική υποστήριξη της ως άνω Πράξης
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, από 03.06.2020 και ώρα 15:00 έως και την 17.06.2020 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.

Σχόλια