Οριστική παύση δικαστή λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας- Εξαφάνιση απόφασης από τον Άρειο Πάγο- Δικαίωμα καταβολής αποδοχών που αναλογούν στο χρόνο της παύσης (ΝΣΚ)


Γνωμοδότηση ΝΣΚ 43/2020: Αποδοχές δικαστικού λειτουργού που αναλογούν στο χρονικό διάστημα που είχε οριστικά παυθεί από την υπηρεσία με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας, μετά την εξαφάνιση της απόφασης αυτής και την κρίση ότι δεν συντρέχει περίπτωση οριστικής παύσης για το λόγο αυτό.
Μετά την εξαφάνιση της απόφασης του Δικαστηρίου της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου περί οριστικής παύσης από την υπηρεσία δικαστικού λειτουργού, λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας και την κρίση ότι δεν συντρέχει περίπτωση οριστικής παύσης της από την υπηρεσία, για το λόγο αυτό, η Διοίκηση υποχρεούται να της καταβάλει τις αποδοχές του βαθμού της, που αναλογούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτή είχε μη νομίμως παυθεί, όπως αυτές προκύψουν μετά από υπολογισμό τους από την υπηρεσία. Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί, εφόσον τούτο αποδεικνύεται, ότι ωφελήθηκε κατά το διάστημα αυτό, από την παροχή εργασίας της σε τρίτο, απασχόλησή της σε ελεύθερο επάγγελμα, σύνταξη κλπ (ομόφωνα).

Σχόλια