Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4690/2020 - Eπαναλειτουργία των δικαστηρίων


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις». Στα άρθρα 74-77 του νόμου προβλέπονται οι διατάξεις για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων.
Δείτε το Νόμο εδώ

Σχόλια