Θέση Νομικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Η διαπάλη παράδοσης και νεωτερικότητας και το Σύνταγμα υπό το ‘κράτος’ της Επανάστασης του 1821», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) μέσω της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Τριανταφυλλιά Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Νομικής Σχολής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 10/02/2023, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 
Ο/Η υποψήφιος/α θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ με τίτλο «Η διαπάλη παράδοσης και νεωτερικότητας και το Σύνταγμα υπό το «κράτος» της Επανάστασης του 1821».
Προθεσμία Υποβολής: 14/05/2020

Σχόλια