Διευκρινίσεις για τη συζήτηση από 6-5-20 των υποθέσεων με δηλώσεις στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια (Ανακοίνωση)


Ανακοίνωση με θέμα «διευκρινίσεις για τη συζήτηση από 6-5-20 των υποθέσεων με δηλώσεις στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια» εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Σας ενημερώνουμε ότι με τα άρθρα δεύτερο και τρίτο της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25.4.2020 ΚΥΑ (Β΄1588) επετράπη από 6.5.20 έως και τις 15-7-2020 η συζήτηση των υποθέσεων στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, εφόσον έχουν υποβληθεί, ανάλογα με τη φύση της εκδικαζόμενης διαφοράς, δηλώσεις των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ.18/1989 (Α΄8) και 133 παρ. 2 του ν. 2717/1999 (ΚΔΔ, Α΄97) από όλους τους διαδίκους περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο και συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις τους για τη συζήτησή τους.
Προς διευκόλυνση των δικηγόρων και των διαδίκων, προβλέφθηκε με το άρθρο τριακοστό τρίτο της από 1.5.20 ΠΝΠ (Α΄ 90) η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και υποβολής των ως άνω δηλώσεων. 
Βάσει των ανωτέρω, οι ως άνω δηλώσεις μπορούν να συνταχθούν και να υποβληθούν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εναλλακτικά, με τους ακόλουθους δύο τρόπους: Α) Σύνταξη έντυπης δήλωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο και κατάθεση της δήλωσης αυτής στο οικείο τμήμα της γραμματείας του δικαστηρίου, το αργότερο έως την παραμονή της δικασίμου, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, και β) ηλεκτρονική σύνταξη της δήλωσης στην ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr (στην επιλογή «Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης») και, εν συνεχεία, αποστολή του σχετικού αρχείου pdf που θα εκδοθεί από την ψηφιακή πλατφόρμα, από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του Δικαστηρίου, (dea_proist_gramm@adjustice.gr) το αργότερο έως την παραμονή της δικασίμου στις 14:00. Στις ως άνω δηλώσεις αναγράφεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, προκειμένου να τους αποσταλεί από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του ν. 2717/1999, κατά περίπτωση. Προς διευκόλυνση δε της Γραμματείας του Δικαστηρίου πρέπει να σημειώνεται το ονοματεπώνυμο του διαδίκου, το αρμόδιο Τμήμα (Τριμελές-Μονομελές) η ημερομηνία δικασίμου, ο αριθμός κατάθεσης και ο αριθμός πινακίου. Υπεύθυνος υπάλληλος, ο οποίος θα παραλαμβάνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δικαστηρίου τις ηλεκτρονικές δηλώσεις και θα τις προωθεί στα αρμόδια τμήματα ορίζεται η κ. Αλεξία Μηνοπούλου. Πριν δε τη συζήτηση της υπόθεσης η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές.
Τέλος υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό τρίτο της ίδιας ΠΝΠ, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών δικονομικών διατάξεων : α) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, β) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος εξακολουθεί να ισχύει  το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999), προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης». 

Σχόλια