Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4685/2020 για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 7.5.2020 ο Νόμος 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». Δείτε το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια