Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας


Philippe Jougleux “Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας" (2020): Tο παρόν σύγγραμμα δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο, αλλά στόχος του είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε νομικό που ασχολείται με τη διανοητική ιδιοκτησία, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο.
Ο δικηγόρος θα βρει ερείσματα και νομικές πηγές για να ανταποκριθεί επαρκώς στις σύνθετες προκλήσεις της διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο μιας δικαστικής μάχης ή στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προστασία των άϋλων αγαθών μιας επιχείρησης.
Ο ερευνητής δύναται να αντλήσει γνώση και θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με επίκαιρα ζητήματα. Τέλος, οι φοιτητές νομικής (αλλά όχι μόνο) θα έχουν πρόσβαση σε ένα σύγγραμμα το οποίο προσφέρει μια σφαιρική εικόνα σχετικά με αυτόν τον σύνθετο κλάδο του δικαίου, του οποίου η σημασία, στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας, αυξάνεται διαρκώς. (εκδόσεις Σάκκουλα)

Σχόλια