Τέσσερις (4) θέσεις Δικηγόρων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων, μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας, με πάγια μηνιαία αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής.
Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα απαιτούμενα για τις προκηρυσσόμενες θέσεις προσόντα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Πειραιώς 132, Αθήνα, Τ.Κ. 11854, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης - Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Ν. Βλαχοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 3727400), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 15.00, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο Αθηνών.
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι από 02/10/2019 έως και 31/10/2019.

Σχόλια