Απόρριψη προσφυγών αλλοδαπών για διαγραφή από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών


I. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέρριψε προσφυγή αλλοδαπού για διαγραφή από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών, ενόψει σοβαρών ενδείξεων ότι τέλεσε το αδίκημα της χρήσεως πλαστών εγγράφων και δεδομένου ότι μετά την παρέλευση τριετίας από την καταχώρισή του και προ της παρέλευσης τριετίας από την αρχική εγγραφή αποφασίστηκε η διατήρηση της καταχώρισης του αλλοδαπού στους εν λόγω καταλόγους. Δείτε την απόφαση 2/2019.
II. Η Αρχή απέρριψε αίτημα διαγραφής αλλοδαπού από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών, στο οποίο καταχωρίσθηκε λόγω παράβασης του άρθρου 82 παρ. 4 ν. 3386/2005. Το αίτημα απορρίφθηκε για τον λόγο ότι ο αιτών επανήλθε παράνομα στη χώρα μας, και επειδή προ της παρέλευσης τριετίας από την αρχική εγγραφή του αποφασίστηκε η διατήρηση της καταχώρισής του στον εν λόγω κατάλογο και στη συνέχεια στο πλαίσιο επανεξέτασης του διοικητικού μέτρου αποφασίσθηκε η επιβολή εκ νέου της απαγόρευσης εισόδου του στη χώρα. Δείτε την απόφαση 3/2019.
III.Η Αρχή απέρριψε προσφυγή αλλοδαπού για διαγραφή από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών, διότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι, προκειμένου να επιτύχει την είσοδο στη χώρα, χρησιμοποίησε παραποιημένο διαβατήριο και πριν την παρέλευση τριετίας από την αρχική του εγγραφή αποφασίσθηκε η διατήρηση της καταχώρισής του. Δείτε την απόφαση 5/2019.

Σχόλια