Χορήγηση στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων δημόσιων εγγράφων σχετικών με τον προγραμματισμό του σχολείου


Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου, για την άρνηση χορήγησης εγγράφων που αφορούσαν τον προγραμματισμό του σχολείου και, ειδικότερα: την παύση λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος, τη μείωση των ωρών διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας και την απουσία δασκάλων ειδικοτήτων. Ο Σύλλογος είχε ζητήσει τα στοιχεία από τον αρμόδιο Συντονιστή Γραφείου Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας του Λονδίνου, ο οποίος ζήτησε οδηγίες για την αποδοχή ή μη του αιτήματος από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η αρμόδια Διεύθυνση υποστήριξε την άρνηση χορήγησης των εγγράφων που είχαν ζητηθεί, ισχυριζόμενη αφενός ότι έγγραφα εσωτερικής αλληλογραφίας μεταξύ υπηρεσιών δεν μπορούν να θεωρηθούν δημόσια έγγραφα, ενώ ο Συνήγορος διευκρίνισε προς τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. ότι ως διοικητικά έγγραφα, δικαίωμα γνώσης των οποίων έχει ο διοικούμενος, νοούνται όσα συντάσσονται από δημόσιες υπηρεσίες, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης ή τουλάχιστον κατάρτισής τους, και δεν βρίσκονται ακόμη στο στάδιο επεξεργασίας -συμπεριλαμβανομένων  ειδικότερα, των στοιχείων εσωτερικής αλληλογραφίας μεταξύ υπηρεσιών του Δημοσίου (σύμφωνα με τη ΓνωμΝΣΚ 193/2003).  Επίσης, ενημέρωσε την αρμόδια Διεύθυνση ότι για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα αρκεί η συνδρομή εύλογου ενδιαφέροντος, που προκύπτει από την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης προσωπικής έννομης σχέσης, που συνδέει τον αιτούντα με το περιεχόμενο των αιτούμενων στοιχείων, προϋπόθεση που πληρούνταν στην περίπτωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αφού τα έγγραφα ρύθμιζαν θέματα της εκπαίδευσης των ανήλικων τέκνων τους, των οποίων ασκούσαν την επιμέλεια, που περιλαμβάνει και την εκπαίδευση των παιδιών τους. Συνακόλουθα, ο Συνήγορος πρότεινε στο Υπουργείο να κάνει δεκτό το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και να χορηγήσει τα έγγραφα για τον προγραμματισμό του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου, και η ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. αποδεχόμενη την πρόταση του Συνηγόρου έστειλε σχετικό έγγραφο προς τον αρμόδιο Συντονιστή, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα. (synigoros.gr)

Σχόλια