Απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω κωλύματος του δικηγόρου: Επίκληση οικογενειακών προβλημάτων. Δεν συνιστά ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση


ΑΠ 249/2017 (ποιν.): Αίτημα αναβολής λόγω κωλύματος του δικηγόρου. Εμφανίστηκε η συνεργάτιδα του δικηγόρος και ζήτησε την αναβολή συζήτησης της υπόθεσης, επικαλούμενη κώλυμα του συνηγόρου του αναιρεσείοντος, λόγω οικογενειακών προβλημάτων και, ειδικότερα, όπως κατά λέξη ανέφερε αυτή, "γιατί έφυγε εκτάκτως για οικογενειακούς λόγους στην Κρήτη", γεγονός για το οποίο την ενημέρωσε τηλεφωνικά. Κρίθηκε ότι το αίτημα, όπως υποβλήθηκε εντελώς αορίστως και χωρίς να ενισχύεται από οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο, δεν συνιστά ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση, που να δικαιολογεί την αναβολή, ως εκ τούτου κρίθηκε απορριπτέο.
«Κατά το άρθρο 515 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ., με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του εισαγγελέα μπορεί το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο, στην οποία όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανιστούν χωρίς νέα κλήτευση, ακόμη και αν δεν ήταν παρόντες κατά τη δημοσίευση της αναβλητικής αποφάσεως.
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Ποιν.Δ., ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους υπόλοιπους διαδίκους στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, αν ο αναιρεσείων δεν εμφανιστεί η αίτησή του απορρίπτεται.
Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό και προς εκείνη της παρ. 3 του άνω άρθρου 513, προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως δεν εμφανιστεί στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου ο αιτών την αναίρεση, ήτοι δεν εμφανιστεί προσηκόντως με συνήγορο ή δεν εκπροσωπηθεί από συνήγορο, αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα άρθρα 155 - 161 Κ.Ποιν.Δ. και μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 166 του ίδιου Κώδικα, για να παραστεί, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται και καταδικάζεται ο αναιρεσείων, κατά το άρθρ. 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ., στα δικαστικά έξοδα.
Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την εκφώνηση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ' αριθ. 368/2016 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Πειραιά, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, εμφανίστηκε, ως άγγελος για λογαριασμό του πληρεξούσιου δικηγόρου του αναιρεσείοντος, …, δικηγόρου Αθηνών, η συνεργάτιδα αυτού δικηγόρος … και ζήτησε την αναβολή συζητήσεως της υποθέσεως, επικαλούμενη κώλυμα του ανωτέρω συνηγόρου του αναιρεσείοντος, λόγω οικογενειακών προβλημάτων και, ειδικότερα, όπως κατά λέξη ανέφερε αυτή, "γιατί έφυγε εκτάκτως για οικογενειακούς λόγους στην Κρήτη", γεγονός για το οποίο την ενημέρωσε τηλεφωνικά.
Το αίτημα, όμως, αυτό, όπως υποβλήθηκε εντελώς αορίστως και χωρίς να ενισχύεται από οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο, δεν συνιστά ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση, που να δικαιολογεί την αναβολή, ως εκ τούτου δε κρίνεται απορριπτέο.
Μετά την, κατά τα άνω, απόρριψη του αιτήματος αναβολής, εφόσον ο αναιρεσείων δεν παρέστη προσηκόντως στο ακροατήριο, ως μη εκπροσωπηθείς από συνήγορο, όπως επιβάλλεται κατά τα εκτεθέντα στην προηγηθείσα νομική σκέψη, ενώ, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 7-7-2016 αποδεικτικό επιδόσεως, που συντάχθηκε αρμοδίως από την Επιμελήτρια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ..., επιδόθηκε στη σύνοικο ενήλικο σύζυγο αυτού, επειδή δεν βρέθηκε ο ίδιος προσωπικά στην οικία του στην ..., νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τα άρθρα 155 παρ. 1 εδ. β' και 166 παρ.1 Κ.Ποιν.Δ., η 683/16-6-2016 κλήση της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να παραστεί δια συνηγόρου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο (27-1-2017), προκειμένου να υποστηρίξει την υπό κρίση αίτησή του περί αναιρέσεως της προμνημονευόμενης αποφάσεως, με την οποία αυτός καταδικάστηκε, σε δεύτερο βαθμό, για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (ύψους 101.832,77ευρώ) και του επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως οκτώ (8) μηνών ανασταλείσα επί τριετία, με βάση τα προεκτεθέντα πρέπει η εν λόγω αίτηση να απορριφθεί και να επιβληθούν εις βάρος του ιδίου (αναιρεσείοντος) τα δικαστικά έξοδα». (areiospagos.gr)

Σχόλια