Δέκα (10) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στον Συνήγορο του Πολίτη


To A.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη θέσεων στο Συνήγορο του Πολίτη. Οι Εδικοί Επιστήμονες διεξάγουν τις έρευνες των υποθέσεων που τους ανατίθενται, καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία ή έργο που τους αναθέτει ο Συνήγορος του Πολίτη ή ο Βοηθός Συνήγορος σε θέματα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινωνικής Προστασίας, Ποιότητας Ζωής, Σχέσεων Κράτους - Πολίτη, Δικαιωμάτων του Παιδιού, Ίσης Μεταχείρισης. Από τις 10 θέσεις, για τις 7 απαιτείται ειδίκευση στο Δημόσιο ή Εργατικό Δίκαιο και για τις 3 στις Ανθρωπιστικές ή Κοινωνικές Επιστήμες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 25 Μαϊου 2018. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια