Θέσεις Νομικών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα επιστημονικού́ προσωπικού́ για απασχόληση ή/και υποστήριξη των ερευνητικών και άλλων έργων που υλοποιεί, προσκαλεί́ τους επιστήμονες, κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, να προβούν σε μία αρχική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Η παρούσα προκαταρκτική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν υποκαθιστά́ την υποψηφιότητα των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση τον επιστήμονα που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ή το ΕΚΕΤΑ.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες, κατόχους βασικών τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα παρακάτω αντικείμενα:
-Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών
-Νομική υποστήριξη κατά την υλοποίηση ερευνητικών και άλλων έργων του Κέντρου, σε εργασιακά θέματα και σε διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους εν μέρει και με φυσική παρουσία τους στην έδρα του Κέντρου (Θέρμη Θεσσαλονίκης).
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά́ μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση certh@certh.gr.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-εις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας σχετικό́ e-mail, μέχρι την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό́ σημείωμα. 

Σχόλια