Κοινωφελής εργασία ανηλίκων ως αναμορφωτικό μέτρο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ’ αρ. 73461/2017 ΚΥΑ «Πλαίσιο εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων και πίνακας φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του μέτρου». Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Απόφασης ο βασικός στόχος της παροχής της κοινωφελούς εργασίας ως αναμορφωτικού μέτρου κατά τα άρθρα 122 και 130 του Ποινικού Κώδικα και κατά τα άρθρα 45Α και 282 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι η κοινωνικοποίηση του ανηλίκου. Ειδικότερα η επιβολή του μέτρου αποβλέπει: α) στην υποβοήθηση της κοινωνικής ένταξης του ανηλίκου μέσω της εφαρμογής ενός εξωιδρυματικού μέτρου, β) στην ανάπτυξη μιας επανορθωτικής προς την τοπική κοινωνία δράσης, γ) στην αξιοποίηση της ευεργετικής επίδρασης της εργασίας στην προσωπικότητα του ανηλίκου, και δ) στη διευκόλυνση των μαθησιακών διαδικασιών για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 2, το αναμορφωτικό μέτρο της παροχής κοινωφελούς εργασίας επιβάλλεται σε ανηλίκους άνω των 15 ετών και νέους 18 έως 25 ετών. Νέος, ο οποίος τέλεσε αξιόποινη πράξη ως ανήλικος και στον οποίο έχει επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της παροχής κοινωφελούς εργασίας με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων μετά την συμπλήρωση του 18 έτους της ηλικίας του, υπάγεται στις διατάξεις αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης ακόμη και εάν το μέτρο υλοποιείται μετά την ενηλικίωσή του.

Σχόλια