Θέσεις Δικηγόρων για άσκηση στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων προσκαλεί τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης διάρκειας έξι (6) μηνών στην Νομική Υπηρεσία του δήμου Μεγαρέων να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου από τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017.
Ο αριθμός των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν άσκηση στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων ορίζεται σε δύο (2). Το χρονικό διάστημα της άσκησης τους ορίζεται σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών.
Η εξάμηνη άσκηση των υποψηφίων Δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του δήμου αρχίζει από 1η Δεκεμβρίου 2017 και λήγει την 31 Μαϊου 2018. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.
Η μηνιαία αποζημίωση των ασκουμένων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.

Σχόλια