Εννέα (9) θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων, τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο https://online.ekdd.gr/applications/ μέχρι Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια